Disse generelle vilkår er aftalt og gældende (”Aftalen”) mellem Pactius og den erhvervsvirksomhed eller offentlige enhed (”Kunden”) med dertil hørende brugere (”Brugere”), der har erhvervet og anvender Pactius-platformen, herunder tilkøbte systemer, moduler mv. (“PACTIUS-Platformen”).

 

1. PACTIUS-PLATFORMEN

1.1 Kundens adgang til at bruge PACTIUS-Platformen sker i overensstemmelse med Aftalen og den til enhver tid gældende dokumentation som forefindes på Pactius websitet.

1.2 Pactius stiller PACTIUS-Platformen til rådighed med den funktionalitet og de egenskaber til kontraktstyring, persondatacompliance, databehandling og andre formål, som fremgår af Pactius website og af den til enhver tid gældende version af systemet.

1.3 Pactius udvikler, vedligeholder og supporterer PACTIUS-Platformen i overensstemmelse med Pactius til enhver tid gældende retningslinjer herfor.

1.4 PACTIUS-Platformen er forbeholdt erhvervsmæssig anvendelse for virksomheder, offentlige myndigheder og andre juridiske enheder, der skal bruge PACTIUS-Platformen erhvervsmæssigt. PACTIUS-Platformen kan således ikke erhverves eller anvendes af private forbrugere, og gældende forbrugerbeskyttelsesregler finder derfor ikke anvendelse.

2. VILKÅR FOR BRUG

2.1 Kunden og alle koncernforbundne virksomheder og offentlige enheder får en begrænset, uoverdragelig, ikke-eksklusiv og tidsbegrænset brugsret til at anvende PACTIUS-Platformen til Kundens egen interne kontraktstyring, databehandling og andre formål inden for PACTIUS-Platformens funktionalitet, for det antal individuelle og navngivne Brugere som Kunden har tilmeldt PACTIUS-Platformen og betaler abonnementsvederlag for.

2.2 Brugsretten er betinget af og gælder så længe Kunden betaler løbende abonnementsvederlag for sine tilmeldte Brugere.

2.3 Kunden kan lade sine ansatte, rådgivere og andre tilknyttede navngivne fysiske personer anvende PACTIUS-Platformen, som individuelle Brugere af PACTIUS-Platformen, og Kunden kan løbende til- og afmelde Brugere og betaler løbende abonnementsvederlag for hver tilmeldt Bruger.

2.4 Den enkelte Brugers adgang til PACTIUS-Platformen er personlig og må kun bruges af den pågældende Bruger selv, og Brugere må ikke give andre adgang til at anvende Brugerens personlige bruger-ID og password.

2.5 Kunden er ansvarlig for og bærer risikoen for de Brugere, Kunden tilmelder, herunder for at Brugerne overholder Aftalen og andre retningslinjer gældende for PACTIUS-Platformen og for Kunden selv.

2.6 Kunden må ikke bryde eller ændre eventuelle filer og adgangsbeskyttelser, der giver adgang til brug af PACTIUS-Platformen. Kunden er endvidere uberettiget til at ændre eller fjerne nogen angivelse og/eller bemærkninger vedrørende ophavsret, varemærker eller andre rettigheder, der findes i PACTIUS-Platformen.

2.7 Pactius forbeholder sig ret til at spærre Kundens og Brugernes adgang til PACTIUS-Platformen i tilfælde af Kundens misligholdelse af Aftalen.

3. BETALING AF ABONNEMENTSVEDERLAG

3.1 Kunden er forpligtet til at betale et løbende abonnementsvederlag for hver Bruger, der er tilmeldt PACTIUS-Platformen.

3.2 Abonnementsvederlaget afregnes efter den til enhver tid gældende pris pr. Bruger, som afhænger af Kundens antal tilmeldte Brugere i henhold til den til enhver tid gældende prisoversigt eller særskilt aftale.

3.3 Alle priser angivet på Pactius’ website eller i øvrigt oplyst af Pactius er i danske kroner og er ekskl. moms og afgifter, som skal betales i overensstemmelse med gældende regler.

3.4 Abonnementsvederlag beregnes og faktureres baseret på antallet af Kundens tilmeldte Brugere til PACTIUS-Platformen på faktureringstidspunktet uanset hvor lang tid de har været tilmeldt. Abonnementsvederlaget reguleres løbende op og ned afhængig af det antal Brugere Kunden tilmelder.

3.5 Ved for sen betaling sendes første rykker otte (8) dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementsvederlaget fortsat ikke, sendes anden rykker otte (8) dage senere. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden otte (8) dage efter anden rykker er afsendt, spærres Kundens adgang til PACTIUS-Platformen. Adgangen til PACTIUS-Platformen åbnes igen efter Pactius modtagelse af fuld betaling, medmindre Pactius forinden har ophævet abonnementet.

4. KUNDENS ANSVAR OG FORPLIGTELSER

4.1 PACTIUS-Platformen er en browserbaseret internet-applikation. Kunden skal derfor selv sikre en internetforbindelse og holde sig opdateret med de til enhver tid gældende understøttede browserversioner angivet på www.pactius.com.

4.2 Kunden har det fuldstændige ansvar for sin egen og Brugernes overholdelse af al relevant lovgivning og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med implementeringen, brugen eller enhver anden anvendelse af PACTIUS-Platformen.

4.3 Kunden er selv ansvarlig for PACTIUS-Platformen anvendelighed i relation til den konkrete brug, herunder for integration eller samspil mellem PACTIUS-Platformen og Kundens øvrige systemer.

4.4 Kunden er ansvarlig for, at adgangs- og logon-oplysninger (fx bruger-ID og password) opbevares på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til disse. Har Kunden mistanke om, at uvedkommende har fået eller risikerer at få en sådan adgang, skal Kunden straks meddele Pactius dette.

5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

5.1 Pactius har ejendomsret, ophavsret og alle andre immaterielle rettigheder til PACTIUS-Platformen og til skabeloner, formater mv., som Kunden får en brugsret (licens) til på de gældende betingelser herfor.

5.2 Pactius garanterer, at PACTIUS-Platformen ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

6. DATA

6.1 Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i PACTIUS-Platformen, mens Pactius ingen rettigheder har til Kundens data.

6.2 Kunden er berettiget til, mod betaling i henhold til gældende prisliste, at anmode Pactius om at levere et udtræk af Kundens data.

6.3 Pactius sletter Kundens data i forbindelse med Aftalens ophør, uanset årsagen hertil, men Kunden kan inden 3 dage fra Aftalens ophør anmode Pactius om at tilbagelevere Kundens Data i overensstemmelse med Aftalens pkt. 12.14. Efter udløbet af denne periode har Pactius ingen forpligtelser til at opbevare Kundens data.

6.4 Pactius har ret til at anvende data på aggregeret og anonymiseret niveau som led i Pactius almindelige virksomhed og til statistiske formål.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 Pactius tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Pactius kontrol, hvilket blandt andet omfatter strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Pactius at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til PACTIUS-Platformen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

8. SUPPORT, VEDLIGEHOLDELSE OG VIDEREUDVIKLING

8.1 Abonnementet indeholder telefonsupport og e-mailsupport som til enhver tid angivet på www.pactius.com/support.

8.2 PACTIUS-Platformen stilles til rådighed for Kunden i den til enhver tid gældende og opdaterede version, som den er og forefindes.

8.3 Pactius vil efter eget skøn løbende opdatere, vedligeholde og videreudvikle PACTIUS-Platformen, herunder tilføje, fjerne og/eller ændre sammensætningen og opbygningen af PACTIUS-Platformen og af Pactius websitet, hvilket implementeres løbende og om nødvendigt uden særskilt varsel.

9. SIKKERHED

9.1 Pactius har truffet de sædvanlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i PACTIUS-Platformen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende dansk persondatalovgivning.

9.2 Pactius er ikke ansvarlig for, at oplysninger kommer til tredjemands kendskab som følge af uberettiget indtrængen på transmissionsforbindelsen eller fejl i datatransmissionerne, som er uden for Pactius kontrol.

9.3 Kunden skal sikre, at uvedkommende ikke via Kunden opnår adgang til PACTIUS-Platformen, og at Kunden og Brugerne følger PACTIUS-Platformen sikkerhedsanvisninger i systemet.

10. BRUGSPERIODE OG OPHØR

10.1 Aftalen gælder så længe Kunden har aktive Brugere registreret i PACTIUS-Platformen og indtil Aftalen opsiges af Kunden eller Pactius med en (1) måneds skriftlig varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller indtil Aftalen ophæves af en af Parterne.

10.2 Pactius har til enhver tid ret til med samme varsel at ændre Aftalen med generel virkning over for sine Kunder, herunder betingelser for brug og beregning af abonnements vederlag, med bindende virkning for Kunden. Ændringer varsles på Pactius websitet. Såfremt Kunden ikke kan acceptere de ændrede vilkår til Aftalen, er Kundens eneste beføjelse at opsige Aftalen.

10.3 I tilfælde af væsentlig misligholdelse er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve Aftalen over for den misligholdende part, hvis den væsentlige misligholdelse er påtalt med 14 dages skriftligt varsel, og desuagtet ikke er afhjulpet af den misligholdende part.

10.4 Ved ophør af Aftalen, ophører Kundens adgang til PACTIUS-Platformen, ved opsigelsesperiodens udløb eller på ophævelsestidspunktet. Pactius yder mod betaling og efter Kundens anmodning sædvanlig ophørsassistance, herunder overflytning og udlæsning af Kundens data i PACTIUS-Platformen.

10.5 Ved ophør af Aftalen skal Kunden betale abonnementsvederlag indtil ophørstidspunktet. Pactius er ikke i noget tilfælde forpligtet til at tilbagebetale modtagne vederlag til Kunden.

11. ANSVARSFORHOLD

11.1 Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet følger af denne Aftale.

11.2 Pactius stiller PACTIUS-Platformen til rådighed i den til enhver tid gældende og opdaterede version og afgiver ikke nogen direkte eller indirekte garantier, tilsikringer, indeståelser eller anprisninger om brugen, anvendeligheden eller egnetheden for Kunden og/eller dennes Brugere og fraskriver sig ethvert ansvar herfor.

11.3 Pactius er alene ansvarlig for sine egne produkter og services. Pactius påtager sig intet ansvar for forhold, der vedrører en eventuel aftale mellem Kunden og en af Pactius samarbejdspartnere eller for tredjemands produkter og services.

11.4 Pactius er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, driftsforstyrrelse, tabt avance og omsætning, tab forbundet med mistede data, rekonstruktionen af data eller den manglende adgang hertil, mistede besparelser, eller krav der rejses af tredjemand mod Kunden, samt indirekte tab eller følgeskaber af nogen art.

11.5 I tilfælde af mistede data, der skyldes Pactius forhold, vil Pactius til enhver tid bestræbe sig på at genskabe Kundens data ud fra tilgængelige backups.

11.6 Pactius og Kundens samlede ansvar er, uanset grundlaget herfor, begrænset til det af Kunden faktisk betalte abonnementsvederlag i det forudgående kalenderår forud for det år, hvori et tab opstår.

12. DATABEHANDLERAFTALE

12.1 Pactius opbevarer personoplysninger i de data og dokumenter, som Kunden vælger at lægge ind i PACTIUS-Platformen, herunder eksempelvis i kontrakter og systemoplysninger indeholdende kontaktoplysninger, kunde- og leverandøroplysninger og oplysninger om brugerroller. Opbevaringen af Kundens data sker med henblik på at levere de services, som PACTIUS-Platformen tilbyder, som fx løbende at fremsende notifikationer til Kunden om forpligtelser i kontrakter og generering af diverse oversigter og rapporter. Personoplysningerne opbevares på vegne af Kunden i overensstemmelse med persondatalovgivningen og med den gældende sikkerhedspolitik for PACTIUS-Platformen.

12.2 Pactius og Kunden er hver for sig ansvarlige for at overholde deres respektive forpligtelser vedrørende eventuel behandling af personoplysninger, som foretages af Pactius på Kundens vegne i forbindelse med brugen af PACTIUS-Platformen.

12.3 Kunden indestår for, at formålet med behandlingen af personoplysningerne er lovligt og sagligt, at der eksisterer et gyldigt behandlingsgrundlag, og at der ikke overlades Pactius flere personoplysninger end nødvendigt til opfyldelse af formålet.

12.4 Pactius behandler som databehandler alene personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Kunden, der er dataansvarlig, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Pactius er underlagt; i så fald underretter Pactius Kunden om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. Pactius må alene behandle personoplysninger til formål, som er nødvendige for at udbyde og drive PACTIUS-Platformen. Pactius har endvidere ret til at anvende data på aggregeret og anonymiseret niveau i overensstemmelse med Aftalens pkt. 6.4.

12.5 Pactius underretter straks Kunden, hvis Pactius finder, at en given instruks er eller senere måtte blive i strid med persondatalovgivningen.

12.6 Medarbejdere hos Pactius, som er autoriseret til at tilgå personoplysninger, er underlagt fortrolighed med hensyn til de personoplysninger, der kommer til deres kendskab som led i deres ansættelse hos Pactius.

12.7 Pactius træffer som databehandler de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På Kundens anmodning stiller Pactius alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise Pactius’ overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og Aftalen, til rådighed for Kunden og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af Kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af Kunden. Kunden er berettiget til for egen regning at lade Pactius’ opbevaring af personoplysninger underkaste en årlig revision af en uafhængig tredjepart. Kunden skal godtgøre Pactius for den i forbindelse med ovennævnte anmodning anvendte tid.

12.8 Pactius er forpligtet til uden unødig forsinkelse at give Kunden meddelelse om mistanke om brud på persondatalovgivningen. Pactius skal efter anmodning fra Kunden bistå Kunden i forhold til afklaring af sikkerhedsbruddet, herunder i forbindelse med eventuel anmeldelse til Datatilsynet og/eller registrerede personer.

12.9 Pactius bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt Kunden ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af Kundens forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3. Hvis Pactius eller en anden databehandler, som har modtaget oplysninger, modtager en anmodning om adgang til registrerede personoplysninger fra en registreret eller dennes agent, eller en registreret gør indsigelse mod behandlingen af hans/hendes personoplysninger, skal Pactius sende sådan anmodning og/eller indsigelse til Kunden med henblik på Kundens videre behandling, medmindre Pactius er berettiget til at håndtere en sådan forespørgsel selv. Pactius skal efter anmodning fra Kunden bistå Kunden i relation til besvarelse af anmodningen og/eller indsigelsen. Kunden skal godtgøre Pactius for den i den forbindelse anvendte tid.

12.10 Pactius bistår Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige Pactius. Kunden skal godtgøre Pactius for den i forbindelse med ovennævnte anmodning anvendte tid.

12.11 Ved indgåelse af Aftalen godkender Kunden Pactius’ anvendelse af underdatabehandlere, der fremgår af Pactius’ hjemmeside, samt at Pactius er berettiget til at antage andre databehandlere (underdatabehandlere) i forbindelse med opfyldelse af Pactius’ forpligtelser. Pactius skal informere Kunden om anvendelse af nye underdatabehandlere og giver derved Kunden mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Videregivelse af personoplysningerne kan ske, såfremt dette følger af lovgivningen.

12.12 Når Pactius gør brug af en underdatabehandler, sørger Pactius for at pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i Aftalen, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Pactius fuldt ansvarlig over for Kunden for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

12.13 Pactius skal i eget navn indgå skriftlige databehandleraftaler med underdatabehandlere inden for EU/EØS. For så vidt angår underdatabehandlere udenfor EU/EØS skal Pactius indgå standardaftaler i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2010/87/EU af 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til databehandlere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (”Standardaftale”).

12.14 I tilfælde af Aftalens ophør, jf. Aftalens pkt. 10, er Kunden berettiget til at forlange, at personoplysningerne tilbageleveres eller at de slettes. I tilfælde af tilbagelevering, laver Pactius et dataudtræk, som sendes til Kunden, jf. herved Aftalens pkt. 6.3.

13. FORTROLIGHED

13.1 Pactius og Kunden skal iagttage fortrolighed med hensyn til enhver oplysning, som efter deres natur er fortrolige, herunder fortrolige oplysninger om den anden part og dennes medarbejdere, forretningshemmeligheder og oplysninger om forretningsforbindelser.

13.2 Sådanne fortrolige oplysninger må alene anvendes og opbevares som led i opfyldelsen af forpligtelser under Aftalen.

13.3 Fortroligheden fortsætter med at gælde efter Aftalens ophør uanset ophørsgrunden.

14. REFERENCER

14.1 Pactius er berettiget til på en loyal måde at benytte Kunden som reference i markedsføringsøjemed.

15. LOVVALG OG VÆRNETING

15.1 Enhver tvist mellem Pactius og Kunden skal afgøres i henhold til dansk ret og anlægges ved Københavns Byret som værneting.

16. IKRAFTTRÆDEN

16.1 Aftalen er gældende fra den aftalte ikrafttrædelsesdato.

 

Liste over underdatabehandlere

Brug for hjælp?

Få hjælp på support@pactius.com eller ring +45 7027 0127